Geotrupidae

Anoplotrupes stercorosus
Copyright Roger Key.

Lundy, Devon.