Attelabidae

Rhynchites aeneovirens
Copyright Roger Key.