Staphylinidae

Lomechusa paradoxa
Copyright Roger Key.

Lundy, Devon 2001