Staphylinidae

Staphylinus erythropterus
Copyright Alex Ramsay.