Staphylinidae

Stenus clavicornis
Copyright Roger Key.